Prednášky- Pman 2019/2020

 1. Úvod do predmetu Produktové manažérstvo.        Prednášajúci: R. Strhan
 2. Produktový manažér a jeho miesto v rozhodovaní o produkte. Prednášajúci: P. Smatana - externý prednášajúci Obsah prezentácie: Produktový manažér ako funkcia, náplň činnosti a požiadavky na funkcie, organizačné začlenenie a povinnosti, manažérske úlohy a schopnosti.
 3. Produkt a jeho analýza v konkurenčnom prostredí. Obsah: Analýza produktu, pridaná hodnota produktu, komunikácia a pridaná hodnota. Informačná asymetria na trhu a spôsoby jej prekonávania. Prednášajúci: R. Strhan
 4. Analýza produktového portfólia ako základ strategického rozhodovania. Obsah: Charakteristiky produktového portfólia. Faktory ovplyvňujúce produktové portfólio. Rozhodovanie o tvorbe produktových radov, ich zmenách a prezentácii na trhu. Prednášajúci: R. Strhan
 5. Analýza trhového prostredia a konkurencie pre manažérske rozhodovanie. Obsah: Charakter konkurencie a najdôležitejšie sily, ktoré ju formujú. Využitie konkurenčných stratégií. Nástroje a metódy dosahovania konkurenčnej výhody. Prednášajúci: R. Strhan
 6. Spotrebiteľské vnímanie produktov a ich vlastností a spotrebiteľské správanie. Obsah: Modely spotrebiteľského správania. Ekonomické, psychologické, socio-psychologické vplyvy na rozhodovací proces. Motívy a prístupy k spotrebe. Rozhodovanie o cieľových segmentoch a pozicionácii produktu na trhu. Vnímanie produktu a jeho kvality. Prednášajúci: R. Strhan
 7. Rozhodovanie o produkte ako súčasť manažérskeho systému. Obsah: Produktové manažérstvo v praktických podmienkach. Produktová stratégia a stratégia firmy. Postavenie produktového manažéra v organizačnej štruktúre firmy. Prednášajúci: externista
 8. Rozhodovanie o značke produktu. Obsah: Značka a jej význam v rozhodovaní o produkte, stratégie značky a prístupy ku značke, charakter dobrej značky, proces tvorby značky. Prednášajúci: R. Strhan
 9. Kvalita produktu v komerčnom a konkurenčnom prostredí. Obsah: Značky kvality. Environmentálne označovanie. Chránené označenie pôvodu a chránené zemepisné označenie. Ochranná známka. Rozhodovanie o značke produktu ako súčasť produktového manažérstva. Prednášajúci: R. Strhan
 10. Prezentovanie a komunikácia a prezentácia produktu. Obsah: Komunikácia produktu ako súčasť marketingovej komunikácie, nástroje a stratégia komunikácie, problémy komunikácie produktu, tvorba imidž produktu, komunikácia kvality a nástroje komunikácie kvality. Prednášajúci: R. Strhan
 11. Vzťah rozhodovania o produkte k ekonomickému rozhodovaniu. Obsah: Možnosti výroby a vplyv na stratégiu, charakter výroby, uspokojovanie individuálnych požiadaviek, ekonomika výroby a cenová stratégia. Prednášajúci: R. Strhan
 12. Vzťah rozhodovania o produkte k výrobe. Obsah: Možnosti výroby a vplyv na stratégiu, charakter výroby, uspokojovanie individuálnych požiadaviek, ekonomika výroby a cenová stratégia. Prednášajúci: R. Strhan
 13. Komercionalizácia nového produktu. Obsah: Výber stratégie uvedenia nového produktu na trh. Faktory, ktoré je potrebné zohľadniť, spolupráca pri realizácii stratégie. Prednášajúci: externista

Zmena programu vyhradená! Zmena programu súvisí s možnosťou účasti externistov na prednáškach.