Semináre

Produktové manažérstvo krúžky Ing. Strhan 

1. Informácia o obsahu štúdia, zistenie poznatkov a vlastností z produktového manažérstva

2. Osobnostné predpoklady pre prácu produktového manažéra.

Cieľ: Identifikovať vlastné silné a slabé stránky v rámci práce v tíme pomocou Belbinovho testu tímových rolí.

Domáca úloha na seminár 3: Na základe preštudovania podkladov o obsahu a charaktere Kopceptu produktu pripravte prezentáciu v rozsahu 60-90 sekúnd v ktorej prezentujete návrh stratégie nového produktu (v súlade so zadaním pre prípravu projektu), jeho základný prínos a zdroj odlíšenia oproti existujúcemu stavu. V danom prípade môže ísť o návrh, ktorý bude založený na vlastných preferenciách alebo bude vychádzať z odporúčaní daných v samostatnom dokumente. Pripravte si vizuálnu podobu tejto prezentácie v rozsahu jedného listu papiera A4.

3. Návrh inovatívneho produktu a stratégie produktu

Zadanie: Cieľom seminára je zvoliť najlepšie nápady a podnety pre prípravu semestrálnych projektov. Členovia krúžku prednesu svoje návrhy a zodpovedajú na doplňujúce otázky členov krúžku. Následne pomocou prvkov brainstormingu budú vybrané najzaujímavejšie a najatraktívnejšie námety pre nové produkty, ktorých autori sa stanú vedúcimi tímu.

Domáca úloha k semináru 4: S výnimkou vedúcich tímu si ostatní študenti pripravia na základe poznatkov z Belbinovho testu tímových rolí a vlastného poznania pripravia krátku 60-90 sekundovú prezentáciu vlastnej osobnosti a jeho možného prínosu pre prácu budúceho tímu. Svoju osobnosť a jej stránky prezentujte v písomnej podobe na jednej stránke A4.

4. Brainstormingová voľba nových produktov a tvorba tímov

Zadanie 1: Cieľom je vytvoriť tím pre prípravu semestrálneho projektu. Členovia krúžku budú prezentovať vlastné osobnosti a ich osobný očakávaný prínos pre prácu tímu. Následne si vedúci tímu budú na základe prezentácie vyberať vhodných spolupracovníkov do tímu.

Zadanie 2: Na základe predložených podkladov sa s použitím metodiky role play pokúste vžiť do situácie Vám predloženej postavy, nájsť vhodné argumenty, ktoré by ste mohli použiť a v skupinovej diskusii sa pokúste ich presadiť oproti záujmom iných osôb.

5. Analýza produktového portfólia a jeho charakteristík

Zistiť a identifikovať kompetencie študentov pri analýze rozsiahlych údajov s krátky časom na spracovanie. Na základe predložených údajov o analýze trhu sa pokúste zodpovedať otázky, ktoré boli dané na začiatku semináru.

Zadanie: bude dodané na seminár

Domáca úloha: Na seminár 6 preštudovať a pripraviť odpovede k prípadovej štúdii.

6. Analýza konkurencie a podmienok na trhu

Cieľ1: Overiť schopnosť využiť vybrané nástroje strategickej analýzy prostredia a pochopiť význam sledovania konkurenčného prostredia v širších súvislostiach ako je samotná konkurencia medzi podnikateľskými subjektmi.

Cieľ 2: Zistiť a identifikovať postupu prác na projekte. Predstavte spôsob riadenia, spôsob rozdelenia úloh, komunikácie a voľby vhodného manažérskeho prístupu k príprave projektu. V rozsahu 5-10 minút opíšte realizované kroky, dosiahnuté zistenia a plánované ďalšie kroky.

Zadanie: Prípadová štúdia bude k dispozícii na internete

7. Hodnoty produktu a tvorba stratégie

Cieľ: Na základe predložených podkladov a rámcových vymedzení produktu študenti majú v krátkom čase kreatívne vytvoriť návrh hodnotových základov a odlišností produktu a základné smerovanie marketingového mixu.

Zadanie: samotné zameranie produktu bude dodané na seminári.

8. Spotrebiteľský segment a spôsob jeho oslovenia

Cieľ1: Na základe podkladov v podobe prípadovej štúdie o segmentácii spotrebiteľov štúdie adaptujte stratégiu na vybraný segment spotrebiteľov

Zadanie: bude dodané na seminár

9. Značka výrobku - tvorba a návrh značky

Cieľ: Naučiť sa navrhovať značky výrobkov na základe požadovaných charakteristík výrobkov a spotrebiteľov.

Zadanie: bude k dispozícii na internete

Cieľ 2: Zistiť a identifikovať postupu prác na projekte. Predstavte pokrok v spracovaní témy, spôsob a postup plnenia úloh, problémy doterajšieho postupu a spôsob ich odstránenia. Na opis stavu a výsledkov realizovaných krokov máte cca 3-7 minút.

10. Komunikácia produktu - príklady úspešného predstavenia produktov

Cieľ: Naučiť sa navrhovať značky výrobkov na základe požadovaných charakteristík výrobkov a spotrebiteľov.

Zadanie: bude dodané na seminár

11. Ekonomika a ekonomické rozhodovanie

Cieľ: Pochopiť princípy manažérskeho rozhodovania o produkte na základe analýzy dostupných externých a interných údajov.

Zadanie: bude k dispozícii na internete.

12. Prezentácie semestrálneho projektu. Návrh a podnety, v súlade s požiadavkami a úlohami práce.

Cieľ: V rozsahu 20 minút pripravte predstavenie a s využitím techniky prezentujte hlavné zistenia a návrhy vášho projektu..

13. Kontrola výsledkov, spätná väzba dokončenie prezentácie

Cieľ: Uzavretie semestra, spätná väzba, výstupný test.

Zadanie pre semináre

ZMENA PROGRAMU!!!!

semináre Krúžok MOM1: 

streda 6.11. 9,15-12,30 témy 7, 9,

streda 13.11. 11,00-12,30 NAHRADNA TEMA (8)

streda 27.11.9,15 - 12,30   témy 10, 11 

streda 4.12. 11,00-12,30 téma 12

streda 11.12. 11,00-12,30 téma 13 

Semináre krúžok MOM2: 

streda 30.10 11,00 téma 7, 9  

streda 13.11. 9,15-10,45 NAHRADNA TEMA (8) 

streda 20.11. 9,15-12,30 témy 10, 11

streda 4.12. 9,15-10,45 téma 12

streda 11. 12. 9,15-10,45 témy 13