Semináre 2020/20201

Týždeň 1 (21.9.-25.9)

Seminár: Úroveň vedomostí, vstupný test, predstavenie skupiny - elektronický test. 

Vstupný test nájdete: https://forms.gle/1zxGhitcj7qfvqn7A 

Týždeň 2 (28.9.-2.10)  Seminár: Identifikácia tímových rolí (Téma 1). 

Seminár sa venuje Belbinovým tímových roliam. Bližšie informácie o obsahu tímových rolí a možnostiach získania hodnotenia nájdete na stránke https://www.belbin.cz/ . 

Týždeň 3 (5.-7. 10) Seminár: Analýza produktu a jeho vlastností (Téma 2). Zadanie úlohy. Rozdelenie pre zadanie Seminárneho projektu 1.

Týždeň 4 (12.-14. 10) Seminár: Rôzne vnímania kvality (Téma 4) Prípadová štúdia vybraných subjektov a produktov.

Týždeň 5 (19.-21. 10) Seminár: Identifikácia spotrebiteľských požiadaviek a cieľových segmentov (Téma 4) Adaptácia produktu a vlastností podľa požiadaviek cieľového segmentu. Zadanie

Týždeň 6 (26.-28. 10) Seminár: Prezentácia seminárneho projektu 1

Týždeň 7 (2.-4. 11) Seminár: Analýza produktového portfólia (Téma 6). Zadanie.

Týždeň 8 (9.-11. 11) Seminár: Ekonomické rozhodovanie o produkte (Téma 7). Zadanie.

Týždeň 9 (16.-18. 11) Seminár: Prezentácie Seminárny projekt 2.

Týždeň 10 (23.-25. 11) Seminár: Konkurenčná stratégia firmy (Téma 9). Obsah: Prípadový štúdia

Týždeň 11 (30.11.-2. 12) Seminár: Značka a jej význam (Téma 10). Vznik značky a príklady použitia značky v podmienkach trhu Zadanie.

Týždeň 12 (7.-9. 12) Seminár: Prípady komunikácie a reklamy produktov (Téma 11). Zadanie

Týždeň 13 (14.-16. 12) Seminár: Prezentácia Seminárny projekt 3 

Semináre 2019/2020 

Produktové manažérstvo krúžky Ing. Strhan 

1. Informácia o obsahu štúdia, zistenie poznatkov a vlastností z produktového manažérstva

2. Osobnostné predpoklady pre prácu produktového manažéra.

Cieľ: Identifikovať vlastné silné a slabé stránky v rámci práce v tíme pomocou Belbinovho testu tímových rolí.

3. Návrh inovatívneho produktu a stratégie produktu

Zadanie: Cieľom seminára je zvoliť najlepšie nápady a podnety pre prípravu semestrálnych projektov. Členovia krúžku prednesu svoje návrhy a zodpovedajú na doplňujúce otázky členov krúžku. Následne pomocou prvkov brainstormingu budú vybrané najzaujímavejšie a najatraktívnejšie námety pre nové produkty, ktorých autori sa stanú vedúcimi tímu.

4. Brainstormingová voľba nových produktov a tvorba tímov

Zadanie 1: Cieľom je vytvoriť tím pre prípravu semestrálneho projektu. Členovia krúžku budú prezentovať vlastné osobnosti a ich osobný očakávaný prínos pre prácu tímu. Následne si vedúci tímu budú na základe prezentácie vyberať vhodných spolupracovníkov do tímu.

Zadanie 2: Na základe predložených podkladov sa s použitím metodiky role play pokúste vžiť do situácie Vám predloženej postavy, nájsť vhodné argumenty, ktoré by ste mohli použiť a v skupinovej diskusii sa pokúste ich presadiť oproti záujmom iných osôb.

5. Analýza produktového portfólia a jeho charakteristík

Zistiť a identifikovať kompetencie študentov pri analýze rozsiahlych údajov s krátky časom na spracovanie. Na základe predložených údajov o analýze trhu sa pokúste zodpovedať otázky, ktoré boli dané na začiatku semináru.

Zadanie: bude dodané na seminár

Domáca úloha: Na seminár 6 preštudovať a pripraviť odpovede k prípadovej štúdii.

6. Analýza konkurencie a podmienok na trhu

Cieľ1: Overiť schopnosť využiť vybrané nástroje strategickej analýzy prostredia a pochopiť význam sledovania konkurenčného prostredia v širších súvislostiach ako je samotná konkurencia medzi podnikateľskými subjektmi.

Cieľ 2: Zistiť a identifikovať postupu prác na projekte. Predstavte spôsob riadenia, spôsob rozdelenia úloh, komunikácie a voľby vhodného manažérskeho prístupu k príprave projektu. V rozsahu 5-10 minút opíšte realizované kroky, dosiahnuté zistenia a plánované ďalšie kroky.

Zadanie: Prípadová štúdia bude k dispozícii na internete

7. Hodnoty produktu a tvorba stratégie

Cieľ: Na základe predložených podkladov a rámcových vymedzení produktu študenti majú v krátkom čase kreatívne vytvoriť návrh hodnotových základov a odlišností produktu a základné smerovanie marketingového mixu.

Zadanie: samotné zameranie produktu bude dodané na seminári.

8. Spotrebiteľský segment a spôsob jeho oslovenia

Cieľ1: Na základe podkladov v podobe prípadovej štúdie o segmentácii spotrebiteľov štúdie adaptujte stratégiu na vybraný segment spotrebiteľov

Zadanie: bude dodané na seminár

9. Značka výrobku - tvorba a návrh značky

Cieľ: Naučiť sa navrhovať značky výrobkov na základe požadovaných charakteristík výrobkov a spotrebiteľov.

Zadanie: bude k dispozícii na internete

Cieľ 2: Zistiť a identifikovať postupu prác na projekte. Predstavte pokrok v spracovaní témy, spôsob a postup plnenia úloh, problémy doterajšieho postupu a spôsob ich odstránenia. Na opis stavu a výsledkov realizovaných krokov máte cca 3-7 minút.

10. Komunikácia produktu - príklady úspešného predstavenia produktov

Cieľ: Naučiť sa navrhovať značky výrobkov na základe požadovaných charakteristík výrobkov a spotrebiteľov.

Zadanie: bude dodané na seminár

11. Ekonomika a ekonomické rozhodovanie

Cieľ: Pochopiť princípy manažérskeho rozhodovania o produkte na základe analýzy dostupných externých a interných údajov.

Zadanie: bude k dispozícii na internete.

12. Prezentácie semestrálneho projektu. Návrh a podnety, v súlade s požiadavkami a úlohami práce.

Cieľ: V rozsahu 20 minút pripravte predstavenie a s využitím techniky prezentujte hlavné zistenia a návrhy vášho projektu..

13. Kontrola výsledkov, spätná väzba dokončenie prezentácie

Cieľ: Uzavretie semestra, spätná väzba, výstupný test.