Environmentálny trh a marketing

Podmienky hodnotenia 2019/2020

  1. Účasť (2b. za aktívnu účasť) max. počet 20 b., min. nutný 15b
  2. Výstupný test (ekvivalent vstupného testu) max. 30b., min. nutný 0 b.
  3. Čiastkové úlohy (podľa voľby študenta) max. 80 b., min. nutný 20 b.
  • Účasť na environmentálnych aktivitách (Správa z aktivity 1-2 strany) 10 b. max. 2 týždne po konaní akcie
  • Esej k environmentálnej problematike (Písomná práca cca 3-5 strán)  30b. Podľa harmonogramu
  • Anotácia článku k environmentálnej problematike (Anotácia 1-2 strany) 10 b. Podľa harmonogramu
  • Seminárny projekt na environmentálnu tému (Práca v rozsahu 12-16)   strán 40 b. Koniec semestra

Tématické okruhy 

Téma 1: Životné prostredie a trhové prostredie.
Téma 2: Environmentálne problémy a ich ekonomické súvislosti
Téma 3: Makroprostredie a jeho analýza ako základ environmentálneho podnikania
Téma 4: Environment ako základ pre vznik a presadenie podnikateľských subjektov
Téma 5: Marketing a životné prostredie
Téma 6: Vplyv produktu na životné prostredie
Téma 7: Environmentálna kvalita produktu
Téma 8: Spotrebitelia a ich postoje k životnému prostrediu
Téma 9: Problémy zmeny postojov k životnému prostrediu
Téma 10: Životné prostredie ako súčasť marketingovej komunikácie.
Téma 11: Environmentálne aspekty cenotvorby a ekonomického rozhodovania
Téma 12: Environmentálne aspekty distribúcie
Téma 13: Vyhodnotenie predmetu a spätná väzba
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !!!!!!