Ako predať kvalitu?
Kvalita pre zákazníka.

Považujete Vaše produkty za kvalitné?

A napriek tomu máte problémy z odbytom?

A napriek tomu ich zákazníci neodporúčajú?

Nasledujúce termíny 

24.1. 2019 Skalica 
21.2.2019 Bratislava

Rozsah: 8 akademických hodín spravidla 8,30-16,30

Počet účastníkov: kurz sa otvára pri minimálnom počte 6 účastníkov

Cena (neplatca DPH): prvý prihlásený 80 € 2-5 prihlásený 65 €

Miesto: bude upresnené v pokynoch  

Myslíte si, že je to chyba Vašich zákazníkov?

Kvalitné produkty sú Vám nanič, ak Váš spotrebiteľ nebude vnímať ich kvalitu! Nestačí vyrobiť kvalitu, MUSÍTE JU VEDIEŤ PREDAŤ! 

Stručná charakteristika kurzu

Cieľom kurzu je naučiť pracovníkov marketingu a odbytu pracovať s kvalitou ako marketingovým a komunikačným nástrojom. Ak má byť kvalita nástrojov zvyšovania konkurenčnej schopnosti organizácie nemôže predovšetkým pri spotrebných tovaroch zostať zodpovednosťou výroby. Naopak bez strategického začlenenia do komunikácie a marketingu nie je možné dosiahnuť návratnosť prostriedkov investovaných do kvality vo výrobe.

. Obsah:

 • Prečo sa naučiť komunikovať kvalitu?
 • Čo očakávame od kvality?
 • Čo je vlastne kvalita a ako ju vníma zákazník?
 • Prečo je ťažké identifikovať požiadavky na kvalitu a komunikovať kvalitu pre zákazníka?
 • Ako komunikovať hodnoverne kvalitu v marketingu?

Použitie metód a nástrojov.

Kurzy by mali poskytovať dodatočné informácie a rozvíjať kompetencie účastníkov pre strategické plánovanie a rozhodovanie, ktoré môžu využívať pracovníci firiem pri analýze, príprave, posudzovaní a realizácii strategických zámerov v oblasti komunikácie s trhom. Kurz kombinuje efektívnym spôsobom rôzne metódy vzdelávania, predovšetkým:

 • Prednášky s diskusiou a prípadovými štúdiami
 • Riešenie kreatívnych úloh
 • Riešenie prípadových štúdií a tímových zadaní

25.1.2019 (Skalica) 

Rozsah: 8 akademických hodín 9,00-17,30

Počet účastníkov: kurz sa otvára pri minimálnom počte 7 účastníkov

Cena (neplatca DPH):  prvý prihlásený 80 €                                                             2-5 prihlásený 64 €

Miesto:  Skalica - Klub Etc. Skalica Gorkého 27  

Cieľová skupina:

 • Marketingoví pracovníci predovšetkým v malých a stredných podnikoch
 • Produktoví manažéri, resp. manažéri značky
 • Vrcholoví manažéri a podnikatelia v malých a stredných podnikoch
 • Pracovníci reklamných a marketingových organizácií

Kurz je otvorený aj pre iných záujemcov, ktorí chcú pochopiť ako sa môže preniesť kvalita z výrobného pásu do marketingu a vďaka tomu premeniť na spokojnosť zákazníka.